Vítejte ve světě doteků a vůní u Šárky Hruškové (Šimkové)

Jsem připravena  Vám poskytnout maximální péči a pozornost při relaxačních masážích.

Masáže působí regeneračně na tělo tím, že fyzickým dotekem probudí vnímavost vůči vlastnímu tělu. Tím se uvede do pohybu léčebný proces, pomáhající tělu se zbavit energetických bloků, očistit jej od nánosů metabolického odpadu a naladit se na příjem energie, lásky, prožití blažených pocitů.
Léčebné působení je umocněno energií Reiki, thermoterapií – přikládání teplých kamenů  a haloterapií (vdechováním solných mikročástic).

Jsem si vědoma, že při masáži pracuji i s myslí a emocemi klienta a proto se snažím mít vyrovnanou mysl a otevřené srdce. Masáže provádím pomalými hmaty středním tlakem v klidném prostředí s klimatem solné jeskyně při klidné relaxační hudbě. V zimním období používám vyhřívané lehátko.

Po masáži máte možnost odpočívat  a doplnit tekutiny (které jsou nezbytné pro vyplavení škodlivin z těla) vodou, čajem nebo šťávou z mladého zeleného ječmene.

Při masáži používám čisté přírodní oleje terapeutické kvality Young Living, které máte možnost u mne i zakoupit.

Na příjemné chvíle s Vámi se těší Šárka Hrušková 

Doporučené masáže

Vyberte si z mojí široké nabídky masáží a zjistěte také jak dosáhnout maximální léčivý účinek masáže.

anticelulitidova-masaz

Velmi účinná masáž v boji proti celu­li­tidě a únavě nohou, for­mo­vání postavy a zlep­šení kva­lity pokožky. Pro­vádí se postu­pem kde dochází ke sti­mu­laci pod­kožní tukové struk­tury (zlep­šuje pod­kožní meta­bo­lis­mus) a tím k lep­šímu odvodu toxic­kých látek …

thajska-masaz

Pod­sta­tou thaj­ské tra­diční masáže je obno­vení prou­dění ener­gie v těle pomocí pro­ta­ho­vací a akupre­surní tech­niky. Pro­vádí se přes oble­čení v lež­ící poloze na mat­raci či futonu …

bonheur-masaz

Masáž štěstí — tech­nika z Fran­cie — velmi jemná a uvol­ňu­jící masáž zad, hlavy, která navodí velmi pří­jemné pocity …

cokoladova-masaz

Čoko­lá­dová masáž a zábal patří k luxusní péči o tělo i duši. Navo­zuje velmi pří­jemné pocity, dostává vás do dobré nálady a to tím, že v kakau jsou obsa­ženy látky, které způ­so­bují vylu­čo­vání hor­monů štěstí (endor­finy, serotonin) …

hot-stones-masaze

Masáž s hor­kými lávo­vými kameny pochází z Havaj­ských ost­rovů. Indi­án­ské umění masáže s těmito kameny bylo při­způ­so­beno a zkom­bi­no­váno s osvěd­če­nými masáž­ními tech­ni­kami a vznikla jedi­nečná alter­na­tivní tera­pie pro tělo i duši …

Magic Wrap detoxikační zeštíhlující zábal

Jedi­nečné tělové ošet­ření MAGIC WRAP, které Vám pomůže zís­kat krásný vzhled a štíh­lejší postavu! Jste-li una­vení s ochablou kůží, máte celu­li­tidu nebo extra tuk …

medova-masaz

Při masáži vče­lím medem působí léčivá síla medu přímo pokož­kou do orga­nismu a záro­veň jsou “vysá­vány“ staré usa­ze­niny a jedy až z hloubi těles­ných tkání …

Raindrop

Tech­nika Rain­drop je účin­nou a nein­vazní meto­dou, která vyu­žívá anti­vi­ro­vých, anti­bak­te­ri­ál­ních a pro­ti­zá­nět­li­vých vlast­ností esen­ci­ál­ních olejů a napo­máhá tělu udr­žet, popří­padě obno­vit při­ro­zený tvar páteře …

reflexni-masaz

Při masáži ner­vo­vých reflex­ních bodů na cho­di­dlech půso­bíme tla­kem palce na ner­vová zakon­čení celého těla a tím vysí­láme pomoc­nou ener­gii do těchto orgánů a záro­veň zjiš­ťu­jeme stu­peň jejich poškození …

Kla­sická švéd­ská masáž za pomocí pří­rod­ních olejů, která uvol­ňuje napětí ve sva­lech, v psy­chice a tím zlep­šuje naši náladu a chuť do života. Pomáhá odvá­dět odpadní látky z těla, zlep­šuje kva­litu pokožky, pomáhá sti­mu­lo­vat obnovu buněk, bolesti zad a páteře, povzbu­zuje krevní a lym­fa­tický oběh …

3 hodinová relaxační masáž celého těla včetně promasírování plosek, hlavy, obličeje při které zapomenete na čas, starosti. Lze přizpůsobit individuálním požadavkům a potřebám.

zdravotni-masaz

Je slo­žena z více druhů masáží — skládá se z reflexní tera­pie — masáž plo­sek, kde působí léčivá ener­gie přes akupre­surní body plo­sek na celé tělo, vis­ce­rální tera­pie — masáž vnitř­ních orgánů (obno­vení čin­nosti vnitř­ních orgánů) …