Poskytované masáže

Vyberte si z mojí široké nabídky masáží a zjistěte také jak dosáhnout maximální léčivý účinek masáže.

anticelulitidova-masaz

Velmi účinná masáž v boji proti celu­li­tidě a únavě nohou, for­mo­vání postavy a zlep­šení kva­lity pokožky. Pro­vádí se postu­pem kde dochází ke sti­mu­laci pod­kožní tukové struk­tury (zlep­šuje pod­kožní meta­bo­lis­mus) a tím k lep­šímu odvodu toxic­kých látek …

thajska-masaz

Pod­sta­tou thaj­ské tra­diční masáže je obno­vení prou­dění ener­gie v těle pomocí pro­ta­ho­vací a akupre­surní tech­niky. Pro­vádí se přes oble­čení v lež­ící poloze na mat­raci či futonu …

bonheur-masaz

Masáž štěstí — tech­nika z Fran­cie — velmi jemná a uvol­ňu­jící masáž zad, hlavy, která navodí velmi pří­jemné pocity …

cokoladova-masaz

Čoko­lá­dová masáž a zábal patří k luxusní péči o tělo i duši. Navo­zuje velmi pří­jemné pocity, dostává vás do dobré nálady a to tím, že v kakau jsou obsa­ženy látky, které způ­so­bují vylu­čo­vání hor­monů štěstí (endor­finy, serotonin) …

hot-stones-masaze

Masáž s hor­kými lávo­vými kameny pochází z Havaj­ských ost­rovů. Indi­án­ské umění masáže s těmito kameny bylo při­způ­so­beno a zkom­bi­no­váno s osvěd­če­nými masáž­ními tech­ni­kami a vznikla jedi­nečná alter­na­tivní tera­pie pro tělo i duši …

Magic Wrap detoxikační zeštíhlující zábal

Jedi­nečné tělové ošet­ření MAGIC WRAP, které Vám pomůže zís­kat krásný vzhled a štíh­lejší postavu! Jste-li una­vení s ochablou kůží, máte celu­li­tidu nebo extra tuk …

medova-masaz

Při masáži vče­lím medem působí léčivá síla medu přímo pokož­kou do orga­nismu a záro­veň jsou “vysá­vány“ staré usa­ze­niny a jedy až z hloubi těles­ných tkání …

Raindrop

Tech­nika Rain­drop je účin­nou a nein­vazní meto­dou, která vyu­žívá anti­vi­ro­vých, anti­bak­te­ri­ál­ních a pro­ti­zá­nět­li­vých vlast­ností esen­ci­ál­ních olejů a napo­máhá tělu udr­žet, popří­padě obno­vit při­ro­zený tvar páteře …

reflexni-masaz

Při masáži ner­vo­vých reflex­ních bodů na cho­di­dlech půso­bíme tla­kem palce na ner­vová zakon­čení celého těla a tím vysí­láme pomoc­nou ener­gii do těchto orgánů a záro­veň zjiš­ťu­jeme stu­peň jejich poškození …

Kla­sická švéd­ská masáž za pomocí pří­rod­ních olejů, která uvol­ňuje napětí ve sva­lech, v psy­chice a tím zlep­šuje naši náladu a chuť do života. Pomáhá odvá­dět odpadní látky z těla, zlep­šuje kva­litu pokožky, pomáhá sti­mu­lo­vat obnovu buněk, bolesti zad a páteře, povzbu­zuje krevní a lym­fa­tický oběh …

3 hodinová relaxační masáž celého těla včetně promasírování plosek, hlavy, obličeje při které zapomenete na čas, starosti. Lze přizpůsobit individuálním požadavkům a potřebám.

zdravotni-masaz

Je slo­žena z více druhů masáží — skládá se z reflexní tera­pie — masáž plo­sek, kde působí léčivá ener­gie přes akupre­surní body plo­sek na celé tělo, vis­ce­rální tera­pie — masáž vnitř­ních orgánů (obno­vení čin­nosti vnitř­ních orgánů) …